Hỏi ngu: Những vị luật sư như Vũ Hải Trần có vai trò gì ở Đồng Tâm trong những ngày qua?Hỏi ngu: Nhữ

Hỏi ngu: Những vị luật sư như Vũ Hải Trần có vai trò gì ở Đồng Tâm trong những ngày qua?Hỏi ngu: Những vị luật sư như Vũ Hải Trần có vai trò gì ở Đồng Tâm trong những ngày qua?
11/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/phichcomrade
Hỏi ngu: Những vị luật sư như Vũ Hải Trần có vai trò gì ở Đồng Tâm trong những ngày qua?Hỏi ngu: Nhữ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *