BỐ THÍ VÀ CÚNG DƯỜNG BÀI HỌC ĐẠO LÝ Thông thường khi mình cho ai đó một cái gì mình nghĩ người đó ma

??BỐ THÍ VÀ CÚNG DƯỜNG??
???BÀI HỌC ĐẠO LÝ???
Thông thường, khi mình cho ai đó một cái gì, mình nghĩ người đó mang ơn mình. Nhưng kỳ thật, nếu quán chiếu một cách sâu sắc, người mang ơn phải là chính mình mới đúng! Bởi khi mình cho, tức là mình đang thực tập hạnh tu bố thí, xả ly, nếu không có đối tượng để bố thí, làm sao mình tu được? Cho nên, làm phước là làm giàu phước đức cho chính bản thân mình, tu phước là tu bổ phước đức cho chính bản thân mình. Có ai vì chính bản thân mình mà bắt người ta phải cảm ơn không?
Người Phật tử hộ trì Tam bảo cũng vậy. Cúng dường cho quý Tăng Ni tịnh tài tịnh vật để xây dựng Tam bảo, có công đức rất lớn. Quý thầy quý cô là người đứng ra gánh vác công việc xây dựng cho Phật tử, công bằng mà nói, người công người của, cùng nhau làm việc phước thiện, công đức như nhau.
Thế nhưng, thói thường khi bỏ ra một món tiền lớn, tâm lý “tôi dâng cúng” còn nặng, nên mình luôn muốn được quan tâm đặc biệt hơn, phải được nêu tên trên “bảng vàng”… Chung quy đều xuất phát từ ý niệm ngã và ngã sở. Vì vậy, việc làm phước thiện của mình không được viên mãn, nhất là khó đạt được kết quả tối hậu của pháp môn tu là đưa đến giác ngộ giải thoát.
Bố thí cúng dường mà không xuất phát từ tâm thanh tịnh thì khó tròn đầy công đức, phước báo. Điều này giúp ta hiểu được câu trả lời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi vua Lương Vũ đế hỏi ông bấy lâu xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, bảo trợ Tăng Ni có được bao nhiêu công đức?
Cho nên, để đạt được kết quả viên mãn trong pháp tu bố thí cúng dường, người Phật tử phải vượt thoát mọi ý niệm chấp ngã và ngã sở. Như kinh Kim Cang dạy:
“Không có người thí, vật thí, đối tượng nhận sự bố thí”.
“Không nên trú ở sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không trú ở đâu cả mà làm bố thí” mới đích thực là Bố thí Ba la mật.
??? Nay việc lành này con và chúng sanh cùng chung tay tác phước thiện duyên vừa vun trồng nếu có công đức dù chỉ bằng một hạt cải, hay hạt cát bụi con xin nguyện hồi hướng về các đấng sinh thành cao cả, luôn sống an lành, giác ngộ Phật pháp, đời này an lạc, đời sau về cõi Cực Lạc.
Con cũng xin nguyện hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh cùng tột hư không pháp giới ở mười phương cõi Phật đồng được viên mãn các hạnh lành, nghiệp xấu ác từ vô thỉ kiếp đến nay được tiêu tan, sau khi bỏ báo thân này sanh ra bất cứ nơi đâu cũng đều liên hoa hóa sanh, chung hàng Bồ Tát gặp Phật nghe pháp, cho đến ngày thành Phật không đọa lại tam đồ.
Nguyện công đức này được sanh ra những công đức khác thì con cũng xin quy hướng về quả vị Chánh đẳng Chánh giác!
Nam mô pháp âm trang nghiêm tịnh độ kinh! ???
Nam mô pháp âm trang nghiêm tịnh độ kinh! ???
Nam mô pháp âm trang nghiêm tịnh độ kinh! ???
20/04/2019
BỐ THÍ VÀ CÚNG DƯỜNG BÀI HỌC ĐẠO LÝ Thông thường khi mình cho ai đó một cái gì mình nghĩ người đó ma
35 bình luận:
Quảng Duyên
20-04-2019, 02:22:18
Namo Buddhāya, Namo Dhammāya,Namo Saṅghāya???????
Hoa Từ Bi
20-04-2019, 02:22:18
A Di Đà Phật! Cảm ơn mọi nhân duyên trong cuộc đời ! ???
Nguyễn Thúy
21-04-2019, 04:48:38
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
Hoa Từ Bi
21-04-2019, 04:48:38
Nam Mô A Di Đà Phật! ???
Công Hiếu's
22-04-2019, 04:37:08
Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật
Hoa Từ Bi
22-04-2019, 04:37:08
Nam Mô A Di Đà Phật! ???
Huong Tjnh Han
23-04-2019, 04:33:27
Nam mo a di da phat
Hoa Từ Bi
23-04-2019, 04:33:27
Nam Mô A Di Đà Phật! ???
Tám Vũ
24-04-2019, 04:36:38
Nam Mô a di Đà Phật
Hoa Từ Bi
24-04-2019, 04:36:38
Nam Mô A Di Đà Phật! ???
Hoa Nguyen
25-04-2019, 04:38:48
Nam mô adidaphat
Hoa Từ Bi
25-04-2019, 04:38:48
Nam Mô A Di Đà Phật! ???
Tâm Thanh
26-04-2019, 04:42:19
Nam mo a di da phat Nam mo a di da phat Nam mo a di da phat
Hoa Từ Bi
26-04-2019, 04:42:19
Nam Mô A Di Đà Phật! ???
Hương Từ Bi
27-04-2019, 04:31:58
A Di Đà Phật
Hoa Từ Bi
27-04-2019, 04:31:58
Nam Mô A Di Đà Phật! ???
Sóc Con
28-04-2019, 04:30:57
A di đà phật
Hoa Từ Bi
28-04-2019, 04:30:58
Nam Mô A Di Đà Phật! ???
Hương Từ Bi
29-04-2019, 04:25:02
A Di Đà Phật
Hoa Từ Bi
29-04-2019, 04:25:02
Nam Mô A Di Đà Phật! ???
Nhung Bim
01-05-2019, 04:17:40
A di đà phật
Hoa Từ Bi
01-05-2019, 04:17:40
A Di Đà Phật! ???
Trang Kim
02-05-2019, 04:18:32
Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật
Hoa Từ Bi
02-05-2019, 04:18:32
Nam Mô A Di Đà Phật! ???
Bien Duong Thi
03-05-2019, 04:34:29
Nam mô a di đà phật
Hoa Từ Bi
03-05-2019, 04:34:29
Nam Mô A Di Đà Phật! ???
Nguyễn Đức
04-05-2019, 04:21:58
Nam mo a di da phat
Ánh Lê
04-05-2019, 04:21:58
Nam mô a di đà phật
Doi Cho
05-05-2019, 04:17:16
Nam mo a di da phat
Chi Do
05-05-2019, 04:17:16
A di da phật
Hoàng Dần
06-05-2019, 04:17:47
Nam mo adi da phat
Thoát Dòng Sinh Tử
06-05-2019, 04:17:47
Nam Mô A Di Đà Phật ?
Loi Tran
07-05-2019, 04:16:00
Nam mô a di đà phật
Dao Tuyet
07-05-2019, 04:16:00
Nam mô a di đà phật.
Luc Mai
08-05-2019, 04:15:57
A Di Đà Phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất