_ _ An nhiên tự tại Vì tiền phiền não khởi sanh Vì tâm huệ tánh xả buông thanh nhàn

_((¥))_ An nhiên tự tại
Vì tiền phiền não khởi sanh,
Vì tâm huệ tánh xả buông thanh nhàn
Dại khôn chỉ khái niệm trần,
Ghét yêu phải quấy chỉ là áng mây.
Trrăng thanh khuất bởi mây mù,
Lòng tham dấy khởi che mờ tánh minh.
Thị phi lắm cảnh sự đời,
An nhiên tự tại đang là..! luống qua.
Vì đâu ta đến nơi này
Vì tâm nghĩ tưởng mê lầm cảnh duyên
Quê xưa ta sẵn đủ đầy
Rời xa bản thể luân hồi khổ đau.
Chánh Bảo Trung
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 0
Nguyện đem công đức này hồi hướng về:
Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ,
Bánh xe pháp vận chuyển không dừng.
Mong hoa Đàm lại nở giữa mùa xuân,
Nguyện cây Giác trổ hoa đầu tháng hạ. O
Tái hiện đạo tràng Pháp Hoa, Bát-nhã,
Dựng nên pháp hội Phương Đẳng, A-hàm.
Vẻ vang dòng họ Thế Tôn,
Rạng rỡ tông môn Ca-diếp.
Nghìn thu vàng son Tổ nghiệp,
Muôn thuở rạng rỡ tông phong. O
Tăng ni, đạo lực thậm thâm,
Phật tử, tín tâm kiên cố.
Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang,
Cầu đất nước hòa bình, hưng thịnh.
Năm châu an định, bốn biển thanh bình,
Tình với vô tình đều thành Phật đạo. O
(Đại chúng cùng niệm)
Nam-mô Thâp Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá)
_((.))_ _((^))_ _((.))_
_((卍))_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _((卍))_
_((卍))_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _((卍))_
_((卍))_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _((卍))_
_((卍))_Nam Mô Tây Phương Cực Lạc
Thế Giới Đại Từ Đại Bi
Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_Nam Mô A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_Nam Mô A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_Nam Mô A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
( Diêu Âm Thiên Nguyện )
08/10/2019
_ _ An nhiên tự tại Vì tiền phiền não khởi sanh Vì tâm huệ tánh xả buông thanh nhàn
2 bình luận:
Martin Lai
08-10-2019, 08:56:23
Nam mô a di đà phật
Kulỳ TN
08-10-2019, 08:56:23
NAM MÔ A DI ĐA PHẬT

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất